Intranet:
login:
hasło:

dr Katarzyna Liczmańska

WYKSZTAŁCENIE

 • 2005 – 2010 Przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończony uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych
 • 1997 – 1999 Studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł magistra 
 • 1994 – 1997 Studia dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł licencjata

PUBLIKACJE - lata 2010 - 2013

2013

 • K. Liczmańska, A.M. Wiśniewska, A strong brand as a determinant of purchase the case of sectors, where advertising in mass media is banned : on the example of the Polish spirits sector,  AGH Managerial Economics, 2013.
 • K. Liczmańska, Wiodące elementy decyzyjne w procesie zakupu alkoholi wysokoprocentowych, Współczesne Zarządzanie nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. 
 • K. Liczmańska, Social media jako przestrzeń komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie Finanse i Marketing nr 9, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 • K. Liczmańska, Znaczenie marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego w sektorze MŚP, Zeszysty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 102, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • K. Liczmanska, Cena vs marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej nr 6, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2013.
 • K. Liczmańska, S. Konarski, Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego, Zeszysty Naukowe nr 2/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2013.

2012

 • K. Liczmańska, Moda na markę alkoholu - przejaw konformizmu czy indywidualizmu, AUNC ZARZĄDZANIE, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012.
 • K. Liczmańska, Silna marka jako kluczowy instrument budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze alkoholi wysokoprocentowych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie.Instrumenty, pod red. G. Rosy, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
 • K.Liczmańska, Zastosowanie instrumentówpromocji handlowej przez producentów sektora alkoholi wysokoprocentowych, w: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, pod red. M. Gębarowskiego, L. Witek, B. Zatwarnickiej-Madury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 • K. Liczmańska, Kształtowanie wizerunku marki w przedsiębiorstwie międzynarodowym, w: Ekonomia i jej społeczne otoczenie, pod red. A. Czyżewskiego, A. Matuszczak, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,Bydgoszcz 2012.
 • K. Liczmańska, Promocja marek alkoholi wysokoprocentowych w lokalach gastronomicznych, Zeszysty Naukowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2012.

2011

 • K. Liczmańska, Marka jako narzędziekomunikacji marketingowej w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, w: Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia, Zeszyty Naukowe 209, redaktornaukowy Z. Waśkowski,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • K. Liczmańska, Marki polskich alkoholi inspirowane historią narodową, w: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji,praca zbiorowa pod red. J. Teczke, J. Czekaja, B. Mikuły, R. Oczkowskiej, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011.
 • K. Liczmańska, Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej, AUNC ZARZĄDZANIE, zeszyt 404, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011.
 • K. Liczmańska, A. Wiśniewska, Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamieRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, nr 4/2011. 
 • K. Liczmańska, Budowanie wizerunku marekproduktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, nr 4/2011. 

2010

 • K. Lczmańska, A. Wiśniewska, Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych,  Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, nr 3/2010.
 • K. Liczmańska, Efekt kraju  pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, nr 3/2010.

INNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2004 - 2012 Dyrektor ds. Marketingu, Sobieski Sp. z o.o., (Światowy koncern  Belvedere S.A., jeden z największych w Polsce producentów i dystrybutorów alkoholi wysokoprocentowych, m.in., Sobieski, Krupnik, Polonaise i inne).
 • 2003 - 2004 Kierownik Rozwoju Produktu, Sobieski Sp. z o.o..
 • 1999 – 2003 Menedżer Produktu , Cris – Vin Niko S.A., (Znaczący w Polsce dystrybutor win bułgarskich).
 • 1996 – 1999 Specjalista ds. handlowych, Kartel Press S.A., (Wydawca ogólnopolskiego miesięcznika Rynki Alkoholowe, producent opakowań z tektury falistej).

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2010 - wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Budowanie wizerunku marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych” przyznane przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH

 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie architekturą marki
 • Kreowanie wizerunku marki
 • Komunikacja rynkowa
 • Marketing relacji
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Budowanie satysfakcji klienta
 • Budowanie więzi z klientem
 • Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Strategia konkurencyjna przedsiębiorstw
 • Komunikacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Reputacja przedsiębiorstwa
 • Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania
 • Uwarunkowanie konkurencyjności międzynarodowej MSP
 • Formy wspierania MSP

PROWADZONE PRZEDMIOTY

 • Budowanie i pomiar satysfakcji klientów – wykład i ćwiczenia
 • Zarządzanie marką - wykład i ćwiczenia
 • Intraprzedsiębiorczość - wykład
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa - wykład
 • Przedsiębiorstwo międzynarodowe – wykład i ćwiczenia
 • Formy wspierania MSP - wykład
 • Planowanie nowych przedsięwzięć - wykład
 • Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa - ćwiczenia
 • Problemy współczesnego świata - globalizacja vs lokalizacja - wykład
 • Seminarium magisterskie