Prof UMK, dr hab. Agata Sudolska 2018-01-04T14:35:56+01:00

PROF UMK, DR HAB. AGATA SUDOLSKA


AGATA SUDOLSKA

WYKSZTAŁCENIE


 • 2011 – 2012 – Przewód habilitacyjny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończony uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu
 • 1998 – 2002 Przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończony uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych
 • 1993 – 1995 Studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Specjalność – Zarządzanie Finansami, tytuł magistra
 • 1990 – 1993 Studia dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł licencjata
 • 1992 Studia w Haagse Hogeschool in the Haag w Holandii

PUBLIKACJE


 • A. Sudolska, Critical success factors for pro-innovative cooperation between firms – empirical research in Poland, [w:] D. Filipovic, A. Goltnik Urnaut (eds.), Economic and Social Development: Books of Proceedings of the 2nd International Scientific Conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje 2013, s. 826-836.
 • A. Sudolska, Dążenie do pozyskania zasobów jako przesłanka proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw w dobie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] J. Paszkowski (red.), Uwarunkowania i rezultaty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, WSZiF, Białystok 2013, str. 97-107.
 • A. Sudolska, Aktywność przedsiębiorstw na rzecz zwiększania życiowej wartości klienta – wyniki badań empirycznych, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 710, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 24, Szczecin 2012, s. 113-124.
 • A. Sudolska, Potencjał absorpcyjny jako fundament rozwoju organizacji uczącej się, [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 169, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 246-255.
 • A. Sudolska, Zarządzanie doświadczeniami klientów jako kluczowy czynnik w procesie budowania ich lojalności, [w:] G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska (red.), Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 72, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 275-284.
 • A. Sudolska, Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • A. Sudolska, Znaczenie potencjału relacyjnego w procesach współpracy międzyorganizacyjnej, Przegląd Organizacji 2011, Nr 12, s. 10-13.
 • A. Sudolska, Przejawy umacniania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP, [w:] A. Bielawska i T. Łuczka (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 51, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 339-347.
 • A. Sudolska, Rozwijanie relacji z nabywcami jako wyraz adaptacji przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych, [w:] G. Rosa. A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 54, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 405-414.
 • A. Sudolska, Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju ich kompetencji strategicznych, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 116, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 418–427.
 • A. Sudolska, Skłonność przedsiębiorstw sektora MSP do podejmowania kooperacji o charakterze proinnowacyjnym, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 34, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 225-232.
 • A. Sudolska, W. Glabiszewski, Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie 2009, Nr 2 (136), s. 9-23.
 • A. Sudolska, Niwelowanie luki zasobowej jako czynnik stymulujący kreowanie więzi międzyorganizacyjnych, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie-nowe kierunki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 129, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 575-581.
 • A. Sudolska, Realizacja strategii kooperacji a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 311-323.
 • A. Sudolska, Reasons and fields of enterprises cooperation within their supply chain, [w:] K. Grzybowska, A. Stachowiak (red.), Integration of supply chains – modeling, partnership and controlling, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 123-134.

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH


 • 1998-2000, Międzynarodowy projekt badawczy Joint Research Project INCO-COPERNICUS Nr IC 15 – CT98 – 1011,
 • 1999: Grant UMK nr 454-E, tytuł: „Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania powstawania i rozwoju holdingów w polskiej gospodarce”,
 • 2003: Grant UMK nr 355-E, tytuł: „Wykorzystanie koncepcji zarządzania wiedzą w praktyce polskich przedsiębiorstw”,
 • 2003 – 2004, Projekt Celowy „Kujawy-Pomorze RIS” Nr 6 RSI/2003 C/06003, pt. Opracowanie regionalnej strategii innowacji dla województwa kujawsko-pomorskiego – zadanie 5 (analiza potrzeb firm w regionie),
 • 2004-2005, Projektu KBN nr 1 H02D 09926 pt. „Zasoby wiedzy jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uwarunkowania, sposoby budowania i rozwijania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską i globalizacji gospodarki”,
 • 2006-2007, projekt KUJPROMRIS, No. 517514 Regional Innovation Strategy for Kujawy-Pomorze Region,
 • 2006-2008, Projekt MEiN nr 1 H02D 02530 pt. „Współpraca przedsiębiorstw w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego”,
 • 2007, Grant UMK nr 334-E, tytuł: „Uwarunkowania kreowania proinnowacyjnych relacji partnerskich w polskich przedsiębiorstwach”.
 • 2009-2011, Projekt MEiN nr N N115 008237 pt. „Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki”.
 • 2014-2016, projekt NCN nr UMO-2013/11/B/HS4/00691 pt. „Innowacje między ludźmi. Analiza procesu powstawania i implementacji innowacji w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce”.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ


 • 1996: Czterotygodniowy staż naukowy w Nottingham Trent University (Wielka Brytania),
 • 1997: Czterotygodniowy staż w Katholieke Hogeschool Mechelen (Belgia),
 • 1998: Trzytygodniowy staż naukowy w uniwersytetach w Berlinie i Passau (Niemcy),
 • 1999: Dwutygodniowy staż naukowy w University of Warwick (Wielka Brytania),
 • 1999-2000: Udział w międzynarodowym programie badawczym INCO-COPERNICUS Joint Research Project,
 • 2003: Tygodniowy pobyt w Haagse Hogeschool w Hadze w ramach programu SOKRATES (teachnig staff mobility), cel pobytu – prowadzenie wykładów w dziedzinie zarządzania,
 • 2004: Dwutygodniowy staż naukowy w Nottingham Trent University (Wielka Brytania),
 • 2006: Dwutygodniowy staż naukowy w Nottingham Trent University (Wielka Brytania),
 • 2007: Tygodniowy pobyt w Haagse Hogesdchool w Hadze w ramach programu ERASMUS, cel pobytu – prowadzenie wykładów w dziedzinie zarządzania
 • 2008: Dwutygodniowy staż naukowy w Nottingham Trent University (Wielka Brytania),
 • 2009: Tygodniowy pobyt w Katholieke Hogeschool Kempen w Belgii w ramach programu ERASMUS – cel pobytu: prowadzenie wykładów w dziedzinie zarządzania
 • 2013: Tygodniowy pobyt w Uniwerytecie w Angers w ramach programu ERASMUS, cel pobytu – prowadzenie wykładów w dziedzinie zarządzania
 • 2014: Tygodniowy pobyt w Uniwerytecie w Angers w ramach programu ERASMUS, cel pobytu – prowadzenie wykładów w dziedzinie zarządzania

INNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE


 • 2004. :Ekspert w zakresie szkolenia menedżerów w ramach programu PHARE 2001 – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • 2009: Członek zespołu prowadzącego badania pt. Analiza zapotrzebowania na kapitał dla innowacji w regionie na zlecenie Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa kuawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

TEMATYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie
 • Formułowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa
 • Strategia produktu w przedsiębiorstwie
 • Proces kreowania nowych produktów w przedsiębiorstwie
 • Strategia dystrybucji w przedsiębiorstwie
 • Polityka zmian projakościowych w przedsiębiorstwie
 • Strategia promocji w przedsiębiorstwie
 • Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku
 • Marketing partnerski
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Kreowanie satysfakcji i lojalności klientów
 • Wdrażanie orientacji marketingowej w organizacjach non-profit
 • Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw
 • Alianse przedsiębiorstw
 • Zarządzania zmianą organizacyjną
 • Outsourcing jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa

PROWADZONE PRZEDMIOTY


 • Przedsiębiorczość – wykład i ćwiczenia
 • Strategiczne współdziałanie MSP – wykład
 • Zarządzanie relacjami przediębiorstwa z otoczeniem – wykład
 • Marketing relacyjny – wykład
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym  – wykład i ćwiczenia
 • Entrepreneurship – wykład i ćwiczenia
 • Seminarium magisterskie