BADANIA NAUKOWE 2018-01-04T14:36:01+01:00

BADANIA NAUKOWE


Główne kierunki badań

 • Tajemniczy mistrzowie polskiej gospodarki
 • Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji
 • Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstw
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów rynkowych
 • Proinnowacyjna wspołpraca przedsiębiorstw w dobie globalizacji
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa – rozwój, rola i znaczenie w gospodarce XXI w.
 • Transfer technologii w przedsiębiorstwach usługowych
 • Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • Uwarunkowania internacjonalizacji marek
 • Determinanty konsumenckich decyzji zakupowych
 • Uwarunkowania i determinanty lojalności konsumenckiej
 • Uwarunkowania wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce
 • Absorpcja innowacji technologicznych
 • Rola i znaczenie wizerunku przedsiębiorstwa
 • Rola zasobów niematerialnych w budowaniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw
 • Rola i znaczenie tajemniczych mistrzów w polskiej gospodarce

Zrealizowane projekty badawcze

 • 2013: Kierownik: grant promotorski UMK nr 1448 – E – mgr Natalia Przybylska, pt. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstw sektora MSP
 • 2013: Kierownik: grant promotorski UMK nr 1447 – E – mgr Bogumiła Bubiak, pt. Uwarunkowania funkcjonowania i budowania przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorst
 • 2012-2013: ekspert w ramach projektu „PI – Nowy model kształcenia – uznanie efektów kształcenie pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie” – UDP-PO KL.04.01.01-00-284/11,Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.
 • 2009-2011: członek zespołu badawczego realizującego projekt MNiSzW nr N N115 008237 pt. Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki
 • 2009: kierownik zespołu badawczego realizującego projekt pt. Analiza zapotrzebowania na kapitał dla innowacji w regionie, na zlecenie Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • 2007-2008: kierownik grantu UMK nr 336 – E, pt. Uwarunkowania procesu budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, UMK
 • 2007: członek zespołu badawczego realizującego projekt pt. Potrzeby technologiczne województwa Kujawsko-pomorskiego, UMK, na zlecenie Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 2006-2008: członek zespołu badawczego realizującego projekt MNiSzW nr 1 H02D 02530 pt. Współpraca przedsiębiorstw w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, UMK
 • 2005-2007: członek zespołu badawczego realizującego projekt KUJPROMRIS, No. 517514Regional Innovation Strategy for Kujawy-Pomorze Region, UMK
 • 2003-2004: członek zespołu badawczego realizującego 6 zadanie w ramach celowego projektu badawczego nr 6 RIS 2003C/06003 „Kujawy-Pomorze RIS”, UMK
 • 2001-2002: kierownik grantu UMK nr 337 – E, pt. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych

 

 

 • 1998-2000: Międzynarodowy projekt badawczy Joint Research Project INCO-COPERNICUS Nr IC 15 – CT98 – 1011,
 • 1999: Grant UMK nr 454-E, tytuł: „Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania powstawania i rozwoju holdingów w polskiej gospodarce”,
 • 2003: Grant UMK nr 355-E, tytuł: „Wykorzystanie koncepcji zarządzania wiedzą w praktyce polskich przedsiębiorstw”,
 • 2003–2004: Projekt Celowy „Kujawy-Pomorze RIS” Nr 6 RSI/2003 C/06003, pt. Opracowanie regionalnej strategii innowacji dla województwa kujawsko-pomorskiego – zadanie 5 (analiza potrzeb firm w regionie),
 • 2004-2005: Projekt KBN nr 1 H02D 09926 pt. „Zasoby wiedzy jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uwarunkowania, sposoby budowania i rozwijania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską i globalizacji gospodarki”,
 • 2006-2007: projekt KUJPROMRIS, No. 517514 Regional Innovation Strategy for Kujawy-Pomorze Region,
 • 2006-2008: Projekt MEiN nr 1 H02D 02530 pt. „Współpraca przedsiębiorstw w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego”,
 • 2007: Grant UMK nr 334-E, tytuł: „Uwarunkowania kreowania proinnowacyjnych relacji partnerskich w polskich przedsiębiorstwach”.
 • 2009: Projekt badawczy pt. „Analiza zapotrzebowania na kapitał dla innowacji w regionie”, na zlecenie Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
 • 2009-2011: Projekt badawczy MNiSzW nr N N115 008237 pt. „Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki”, UMK
 • 2008-2009: samodzielny grant UMK nr 402-E, pt. „Komunikacja wewnątrzorganizacyjna jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych”.
 • 2007: członek zespołu badawczego realizującego projekt pt. „Potrzeby technologiczne przedsiębiorstw w regionie” prowadzony na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu, umowa nr TARR/HI/2006.
 • 2005-2007: członek zespołu badawczego realizującego projekt w ramach VI Ramowego Programu Unii Europejskiej „Regional Innovation Strategy for Kujawy-Pomorze Region”, KUJPOMRIS, No. 517514, pakiet prac 3 „Analiza potrzeb przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego”.