Dr Katarzyna Liczmańska 2018-01-04T14:35:55+01:00

DR KATARZYNA LICZMAŃSKA


WYKSZTAŁCENIE


 • 2005 – 2010 Przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończony uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych
 • 1997 – 1999 Studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł magistra
 • 1994 – 1997 Studia dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł licencjata

PUBLIKACJE


 • K. Liczmańska, A.M. Wiśniewska, A strong brand as a determinant of purchase the case of sectors, where advertising in mass media is banned : on the example of the Polish spirits sector,  AGH Managerial Economics, 2013.
 • K. Liczmańska, Wiodące elementy decyzyjne w procesie zakupu alkoholi wysokoprocentowych, Współczesne Zarządzanie nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • K. Liczmańska, Social media jako przestrzeń komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie Finanse i Marketing nr 9, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 • K. Liczmańska, Znaczenie marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego w sektorze MŚP, Zeszysty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 102, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • K. Liczmanska, Cena vs marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej nr 6, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2013.
 • K. Liczmańska, S. Konarski, Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego, Zeszysty Naukowe nr 2/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2013.
 • K. Liczmańska, Moda na markę alkoholu – przejaw konformizmu czy indywidualizmu, AUNC ZARZĄDZANIE, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012.
 • K. Liczmańska, Silna marka jako kluczowy instrument budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze alkoholi wysokoprocentowych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie.Instrumenty, pod red. G. Rosy, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
 • K.Liczmańska, Zastosowanie instrumentówpromocji handlowej przez producentów sektora alkoholi wysokoprocentowych, w: Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, pod red. M. Gębarowskiego, L. Witek, B. Zatwarnickiej-Madury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 • K. Liczmańska, Kształtowanie wizerunku marki w przedsiębiorstwie międzynarodowym, w: Ekonomia i jej społeczne otoczenie, pod red. A. Czyżewskiego, A. Matuszczak, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,Bydgoszcz 2012.
 • K. Liczmańska, Promocja marek alkoholi wysokoprocentowych w lokalach gastronomicznych, Zeszysty Naukowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2012.
 • K. Liczmańska, Marka jako narzędziekomunikacji marketingowej w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, w: Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia, Zeszyty Naukowe 209, redaktornaukowy Z. Waśkowski,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • K. Liczmańska, Marki polskich alkoholi inspirowane historią narodową, w:Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji,praca zbiorowa pod red. J. Teczke, J. Czekaja, B. Mikuły, R. Oczkowskiej, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011.
 • K. Liczmańska, Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej, AUNC ZARZĄDZANIE, zeszyt 404, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011.
 • K. Liczmańska, A. Wiśniewska, Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamieRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, nr 4/2011.
 • K. Liczmańska, Budowanie wizerunku marekproduktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, nr 4/2011.
 • K. Lczmańska, A. Wiśniewska, Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych,  Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, nr 3/2010.
 • K. Liczmańska, Efekt kraju  pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, nr 3/2010.
 • A. Sudolska, Skłonność przedsiębiorstw sektora MSP do podejmowania kooperacji o charakterze proinnowacyjnym, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 34, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 225-232.
 • A. Sudolska, W. Glabiszewski, Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie 2009, Nr 2 (136), s. 9-23.
 • A. Sudolska, Niwelowanie luki zasobowej jako czynnik stymulujący kreowanie więzi międzyorganizacyjnych, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie-nowe kierunki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 129, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 575-581.
 • A. Sudolska, Realizacja strategii kooperacji a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 311-323.
 • A. Sudolska, Reasons and fields of enterprises cooperation within their supply chain, [w:] K. Grzybowska, A. Stachowiak (red.), Integration of supply chains – modeling, partnership and controlling, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 123-134.

INNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE


 • 2004 – 2012 Dyrektor ds. Marketingu, Sobieski Sp. z o.o., (Światowy koncern  Belvedere S.A., jeden z największych w Polsce producentów i dystrybutorów alkoholi wysokoprocentowych, m.in., Sobieski, Krupnik, Polonaise i inne).
 • 2003 – 2004 Kierownik Rozwoju Produktu, Sobieski Sp. z o.o..
 • 1999 – 2003 Menedżer Produktu , Cris – Vin Niko S.A., (Znaczący w Polsce dystrybutor win bułgarskich).
 • 1996 – 1999 Specjalista ds. handlowych, Kartel Press S.A., (Wydawca ogólnopolskiego miesięcznika Rynki Alkoholowe, producent opakowań z tektury falistej).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


 • 2010 – wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Budowanie wizerunku marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych” przyznane przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

TEMATYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie architekturą marki
 • Kreowanie wizerunku marki
 • Komunikacja rynkowa
 • Marketing relacji
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Budowanie satysfakcji klienta
 • Budowanie więzi z klientem
 • Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Strategia konkurencyjna przedsiębiorstw
 • Komunikacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Reputacja przedsiębiorstwa
 • Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania
 • Uwarunkowanie konkurencyjności międzynarodowej MSP
 • Formy wspierania MSP

PROWADZONE PRZEDMIOTY


 • Budowanie i pomiar satysfakcji klientów – wykład i ćwiczenia
 • Zarządzanie marką – wykład i ćwiczenia
 • Intraprzedsiębiorczość – wykład
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa – wykład
 • Przedsiębiorstwo międzynarodowe – wykład i ćwiczenia
 • Formy wspierania MSP – wykład
 • Planowanie nowych przedsięwzięć – wykład
 • Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – ćwiczenia
 • Problemy współczesnego świata – globalizacja vs lokalizacja – wykład
 • Seminarium magisterskie