Dr hab. Waldemar Glabiszewski 2018-01-04T14:35:56+01:00

DR HAB. WALDEMAR GLABISZEWSKI


WALDEMAR GLABISZEWSKI

WYKSZTAŁCENIE


 • 1999 – 2004 Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 • 1999 – 2000 Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1998 – 1999 Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 1993 – 1998 Studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność: zarządzanie finansami, tytuł magistra
 • 1993 – 1996 Studia dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł licencjata

WAŻNIEJSZE UKOŃCZONE SZKOLENIA


 • 09.1998 Szkolenie pt. „Skuteczny menedżer” prowadzone przez Centrum Sprawności i Rozwoju TOP Business Consulting & Training.
 • 11.1998 Szkolenie pt. „Rekrutacja i selekcja” prowadzone przez firmę BIGRAM BZ Training & Development.
 • 03.1999 Szkolenie pt. „Techniki sprzedaży” prowadzone przez Polsko-Amerykański Instytut Zarządzania. Szkolenia i Konsulting.
 • 06.1999 Szkolenie pt. „Train the Trainer” prowadzone przez Polsko-Amerykański Instytut Zarządzania. Szkolenia i Konsulting.
 • 09.1999 Szkolenie pt. „Negocjacje” prowadzone przez Polsko-Amerykański Instytut Zarządzania. Szkolenia i Konsulting.
 • 08.2000 Szkolenie pt. „Zarządzanie konfliktem” prowadzone przez firmę MABOR Centrum Terapii i Edukacji Psychologicznej.
 • 12.2000 Szkolenie pt. „Zaawansowane techniki negocjacji” prowadzone przez firmę Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting.
 • 05.2001 Szkolenie pt. „Team Building” prowadzone przez firmę Team Builders International.
 • 10.2001 Szkolenie pt. „Zarządzanie czasem” prowadzone przez firmę TUiR Warta S.A.
 • 03.2002 Szkolenie pt. „Odpowiedzialność cywilna” prowadzone przez Małgorzatę i Macieja Capików.
 • 05.2002 Szkolenie pt. „Asertywność” prowadzone przez firmę  TUiR Warta S.A.
 • 11.2003 Szkolenie pt. „Coaching umiejętności handlowych” prowadzone przez firmę Grupa Szkoleniowa Kontrakt – OSH.

PUBLIKACJE


 • W. Glabiszewski, Konsulting jako wsparcie dla potencjału absorpcyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2013, pod red. A. Bielawskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, Ekonomiczne Problemy Usług nr 102, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2013, s. 49-60.
 • W. Glabiszewski, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii, „Polityki europejskie, Finanse i Marketing” 2013, nr 9 (58), s. 161-173.
 • W. Glabiszewski, Usługi doradcze w procesie wdrażania technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego, [w:]Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2012, pod red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług nr 81, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012, s. 49-58.
 • W. Glabiszewski, Znaczenie innowacji technologicznych w działalności ubezpieczeniowej, [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI, pod red. Wandy Ronki-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 228, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 146-155.
 • W. Glabiszewski, Przesłanki i formy wdrażania zmian technologicznych w działających w Polsce zakładach ubezpieczeń, [w:] Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeń, pod red. J. Lisowskiego, Zeszyty Naukowe nr 181, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 33-42.
 • W. Glabiszewski, Usługi doradcze jako źródło wiedzy w procesie pozyskiwania nowych technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2011. Tworzenie i zarządzanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, pod red. A. Bielawskiej, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011, s. 407-415.
 • W. Glabiszewski, Conditions for Using Technology Transfer as a Form of Developing Competitive Potential in Companies of the Polish Financial Sector,[in:] Enterprise in Modern Economy. Innovations, vol. 1, ed. Ewa Lechman,Publishing House of Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2010, p. 99-120.
 • W. Glabiszewski, Wiedza o nowych technologiach jako czynnik innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług nr 51, pod red. A. Bielawskiej i T. Łuczki, Wydawnictwo US, Szczecin 2010, s. 273-283.
 • W. Glabiszewski, Działalność innowacyjna polskich zakładów ubezpieczeń na rzecz rozwoju technologii świadczenia usług, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 105, pod red. W. Ronki-Chmielowiec, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 70-77.
 • W. Glabiszewski, Nowe technologie i przesłanki ich wyboru w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw finansowych, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 116, pod. red. A. Kalety i K. Moszkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 78-87.
 • W. Glabiszewski, Reasons and effects of technological changes in financial companies, [in.] Contemporary corporate management, eds. Grzybowska K., Stachowiak A., Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, p. 13-25.
 • W. Glabiszewski, Wyzwania rynku Unii Europejskiej a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, [w:] Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, pod red. M. Haffera,
  W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 237-250.
 • W. Glabiszewski, Innowacje technologiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej działających w Polsce przedsiębiorstw finansowych, [w:]Nowoczesne przedsiębiorstwo, Tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, pod red. J. Engelhardta, M. Brojak-Trzaskowskiej,
  M. Porada-Rochoń, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009, s. 177-187.
 • W. Glabiszewski, Rozwój technologii w polskich przedsiębiorstwach usług finansowych, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki, pod red. K. Zimniewicza, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 129, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009,s. 198-205.
 • W. Glabiszewski, A. Sudolska, Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” nr 2, 2009, s. 9-23.
 • W. Glabiszewski, Proinnowacyjna aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. J. Rokity, W. Czakona i A. Samborskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 93-104.
 • W. Glabiszewski, Innowacje technologiczne i ich źródła w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, pod red. A. Bielawskiej, Wydawnictwo US, Szczecin 2009, s. 181-188.
 • W. Glabiszewski, Proinnowacyjna działalność przedsiębiorstw, [w:] Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, pod red. M. Haffera i R. Haffera, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008, s. 95-129.
 • W. Glabiszewski, Bariery proinnowacyjnej działalności małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2008, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 492, Ekonomiczne Problemy Usług nr 16, pod red. A. Bielawskiej, Wydawnictwo US, Szczecin 2008, s. 27-36.
 • W. Glabiszewski, Ubezpieczenie jako produkt o charakterze niematerialnym – konsekwencje i rekomendacje dla praktyki, [w:] Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, pod red. A. Panasiuka i K. Rogozińskiego, Wydawnictw US, Szczecin 2008,
  s. 19-26.
 • W. Glabiszewski, Stopień dostosowania systemu produkcyjnego przedsiębiorstw sektora ubezpieczeń majątkowych do wymogów współczesnego rynku, „Logistyka” nr 2, 2008.
 • W. Glabiszewski, Kierunki i warunki doskonalenia strategicznych zasobów polskich zakładów ubezpieczeń majątkowych, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, pod red. M.J. Stankiewicza, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2008, s. 125-138.
 • W. Glabiszewski, A. Sudolska, Przejawy aktywności proinnowacyjnej przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego – w świetle badań empirycznych, „Przegląd Organizacji” nr 7/8, 2008, s. 23-27.
 • W. Glabiszewski, A. Sudolska, Bariery innowacyjności przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 5, 2008, s. 79-86.
 • W. Glabiszewski, Potrzeby i kierunki doskonalenia konkurencyjności polskich zakładów ubezpieczeń majątkowych w obliczu integracji europejskiej, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, pod red. R. Borowieckiego, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 243-252.
 • W. Glabiszewski, Działalność proinnowacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczno-empiryczne, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 20, pod. red. A Kalety i K. Roszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 75-83.
 • W. Glabiszewski, Potencjał konkurencyjności polskich zakładów ubezpieczeń majątkowych na tle warunków konkurowania w Unii Europejskiej, [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1197, pod red. W. Ronki-Chmielowiec, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 80-87.
 • W. Glabiszewski, Źródła innowacji w działalności małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, Ekonomia i Zarządzanie, tom. IV, pod red. M. Zarębskiego, Wydawnictwo PWSZ we Włocławku, Włocławek 2008, s. 31-43.
 • W. Glabiszewski, Ocena instrumentów konkurowania stosowanych przez działające w Polsce zakłady ubezpieczeń względem wymogów w UE, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, red. M. Haffer, Zarządzanie XXXVII – Nauki humanistyczno-społeczne – Zeszyt 387, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, s. 35-49.
 • W. Glabiszewski, Ocena systemu produkcyjnego przedsiębiorstw sektora ubezpieczeń majątkowych – w świetle badań empirycznych, [w:] Logistyka i zarządzanie produkcją – nowe wyzwania, odległe granice, pod red. M. Fertscha, K. Grzybowskiej, A. Stachowiak, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2007, s. 305-313.
 • W. Glabiszewski, Przejawy i bariery działalności przedsiębiorstw na rzecz wzrostu ich innowacyjności, [w:] Analiza innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, pod red. M. Haffera i R. Haffera, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 53-70.
 • W. Glabiszewski, Zewnętrzne determinanty wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora ubezpieczeń majątkowych w Polsce, [w:] Prace Naukowe Katedry Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwem, tom VI, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, pod red. F. Bławata, Wydawnictwo Via Medica sp. z o.o., Gdańsk 2007, s. 83-93.
 • W. Glabiszewski, Zakres i efekty proinnowacyjnej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, pod red. M. Laszuka, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2007, s. 417-430.
 • W. Glabiszewski, Motywy proinnowacyjnej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, pod red. A. Potockiego, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s. 79-85.

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH


 • 2012: kierownik grantu UMK nr 512-E, pt. „Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania skuteczności transferu technologii do przedsiębiorstw usług finansowych”.
 • 2008-2009: kierownik grantu UMK nr 402-E, pt. „Komunikacja wewnątrzorganizacyjna jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych”.
 • 2007: członek zespołu badawczego realizującego projekt pt. „Potrzeby technologiczne przedsiębiorstw w regionie” prowadzony na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu, umowa nr TARR/HI/2006.
 • 2005-2007: członek zespołu badawczego realizującego projekt w ramach VI Ramowego Programu Unii Europejskiej „Regional Innovation Strategy for Kujawy-Pomorze Region”, KUJPOMRIS, No. 517514, pakiet prac 3 „Analiza potrzeb przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego”.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ


 • 2008: dwutygodniowy staż naukowy w Nottingham Trent University, Wielka Brytania.

INNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE


 • 1998 – 2006: Regionalny Kierownik Sprzedaży w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. – Makroregion Kujawsko-Mazowiecki w Toruniu.
 • 2002 – 2006: Koordynator Sprzedaży Ubezpieczeń w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. – Makroregion Kujawsko-Mazowiecki w Toruniu.
 • 2000: uczestnictwo w projekcie realizowanym przez niemiecką firmę konsultingową Van Beuren Muth und Partner, mającym na celu przygotowanie i wdrożenie pionierskiego programu szkoleniowego dla sieci sprzedaży TUiR Warta S.A. z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 • 2005: uczestnictwo w projekcie „Value propositions” realizowanym przez skandynawską firmę konsultingową Management Consulting IDEA, na rzecz TUiR Warta S.A.